မူလီ နက္မ်ား + SUS အရစ္နွစ္ဖက္ပါမူလီ (U ပံုမူလီ + SUS နက္၂ခု)

မူလီ နက္မ်ား + SUS အရစ္နွစ္ဖက္ပါမူလီ (U ပံုမူလီ + SUS နက္၂ခု) : ABPON CO., LTD.

 


မူလီ နက္မ်ား + SUS အရစ္နွစ္ဖက္ပါမူလီ (U ပံုမူလီ + SUS နက္၂ခု)

bolt nuts + 2 bolts SUS (U-Bolt + 2Nuts SUS)

 

 


Bolt nuts + 2 bolts SUS (U-Bolt + 2Nuts SUS) AISI stadard အာမခံခ်က္ျဖင့္ အရည္ေသြးျမင့္မားစြာ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410 စတီးအမ်ိဳးအစားမ်ားအလိုက္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ သံေခ်းတက္ျခင္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္ DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 916, DIN 985, DIN 125, DIN 127

bolt nuts + 2 bolts SUS (U-Bolt + 2Nuts SUS) Made from high quality materials guaranteed by AISI standard SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410 This material is well resistant to corrosion by chemicals and environment Depending on the characteristics of steel types DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 916, DIN 985, DIN 125, DIN 127

 


ABPON CO., LTD. သည္ one-stop service စနစ္ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္သည္ပစၥည္း ႏွင့္ လက္လုပ္ကိရိယာ စက္ရုံသံုး အပိုပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံေပးေနေသာ ကုမၸဏီ တခုျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏုပ္တို႔ လုပ္ငန္းသည္ ISO 9001:2000 ႏွင့္ RWTUV စနစ္ GmbH(quality system) အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းအရည္အေသြးကို Quality Assurance Department(QA)ျဖင့္ အေကာင္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းပါသည္။
ဓာတ္ခြဲခန္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္လဲ အေတြ႕ၾကံဳရင့္ အရည္ခ်င္းျပည့္မွိီေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ထုတ္ကုန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေသာအရည္ေသြးျပည့္မွိီေအာင္ စစ္ေဆးၿပီးမွသာထုတ္လုပ္ပါသည္။

ABPON CO., LTD. Is the one-stop service provider for fasteners and hand tools with a wide range of fasteners and various industrial spare parts. Our factory is guaranteed by ISO 9001: 2000 and RWTUV Systems GmbH (quality system) ABPON CO. from an organization which is widely certified. We provide quality products. Our quality control is strictly managed by quality assurance department (QA).
In the section of laboratory, technicians are well qualified for the job with specific experience. They will check all the products to ensure that all products meet its specifications.

 

 

 

 

CONTACT US

Address
403, 405,407,409 Sipraya Rd, Bangrak Bangkok 10500 Thailand.

Phone
+662 631 4400, +662 631 4260, +662 688 9888 (Auto 15 Lines), +662 688 9720.

E-mail
sales@abpon.com , piyanuch@abpon.com

Website
abpon.aecgateway.com, abpon.brandexdirectory.com, www.abpon.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “မူလီ နက္မ်ား + SUS အရစ္နွစ္ဖက္ပါမူလီ (U ပံုမူလီ + SUS နက္၂ခု)”

Leave a Reply

Gravatar